دوره های آموزشی

مهران عباسی

رفع اشکال در زمینه میکس و تنظیم


حضوری برگزار میشود


تاریخ : 15 مرداد تا 20 مرداد


8

نفر باقیمانده